Meaning of Nika

Nika is a Greek name for boys and girls.
The meaning is `victorious`
The name Nika is most commonly given to Dutch girls. (16 times more often than to Scottish girls.)
Although in most countries Nika is a name given to girls. In Scotland, 1 out of 10 Nika`s are boys.

What do they use in other countries?

Nikai
NicahThe name sounds like:

Neka, Niko, Nikia, Niki,, Niki, Nik, NikoSimilar names are:

Nita, Nina, Nira, Mika, Nila, Nia, Rika, Vika,, Nick, Rik, Mike, Miky, Miko, Miki, Nile, Niel, Nial, Niaz, Nikos, Nikky, Nikki, Nikita, Nicky, Nic, Nikko, Nico, Nata, Pike, Riki, Rikk

About my name (0)

comments (0)