Meaning of Kelia

Kelia is a name for girls.
The meaning is `battle`
The name Kelia is most commonly given to French girls. (38 times more often than to American girls.)

What do they use in other countries?

Kellin
Kelley (English)
Kellis
KellyannThe name sounds like:

Kalia, KeeliaSimilar names are:

Melia, Delia, Selia, Celia, Nelia, Helia, Belia, Kesia, Kecia, Kelda, Kelila, Kelsa, Kenia, Kevia, Kezia, Lelia, Pelia, Zelia

About my name (0)

comments (0)