Meaning of Elia

Elia is an Italian name for boys and girls.
The meaning is `He is my God`
The name Elia is most commonly given to Italian girls. The chances are 50 times greater that girls are called Elia there.
In Italia it is (almost) solely given to boys
Although in most countries Elia is a name given to girls. In the United States, 1 out of 10 Elia`s are boys.

What do they use in other countries?

Ellis (English, NAMES_Wels)
Elliott (English)
Eliyah
Elijah (English, Jewish, NAMES_Bibl)
Eliah (German)
Eliot (English)
Ilia (Georgian)
Ilya (Russian)
Elaijah
Elias (Greek)
Elja
Elian (Spanish)
Elay
Elyjah
ElyesaThe name sounds like:

Alia, Ella, Ela, Eli, Ellia, Eulia, Olia,, Alia, Elie, Eli, Eelia, Eliu, IliaSimilar names are:

Elva, Elsa, Elita, Elida, Elis, Elba, Elna, Elin, Elina, Elga, Elisa, Eliza, Elza, Eliz, Elka, Elma, Elvia, Evia,, Eliam, Elian, Elis, ElijaSee also:

Ilya, Eliyahu, Íllés, Elias

About my name (0)

comments (0)