Meaning of Eir

Eir is a Scandinavian name for girls.
The meaning is `snow`
The name is very rarely given inthe United States.
The name Eir is -as far as we know- only given to Norwegian girls.

The name sounds like:

Eire, Airi, UiraSimilar names are:

Edira, Ena, Mira, Em, Eve, Eva, Cira, Ciri, Siri, Nira, Dior, Eda, Ede, Edy, Edie, Edi, Eidra, Edra, Eila, Ela, Eily, El, Eli, Elia, Lira, Emer, Ema, Erin, Eiryn, Eirin, Eris, Evia, Evy, Evie, Eba, Eyo, Eiren, Kira, Kiri, Lior, Liri, Loir, Mair, Miri, NurSee also:

Eira

About my name (0)

comments (0)