Meaning of Taveon

Taveon is a Scottish name for boys.
The meaning is `twin`
The name Taveon is -as far as we know- only given to American boys.

The name sounds like:

Daveon, TavionSimilar names are:

Traveon, Davon, Dameon, Davyon, Davion, Daven, Deveon, Gaven, Tavin, Haven, Javon, Keveon, Lavon, Navon, Raven, Savion, Xavion, Tavor, Talon, Tallon, Talen, Tannon, Taren, Taroon, Tavee, Tavio, Taylon, Tayson, Tayton, Tarron, Taron, Tevon, Teven, Travon

About my name (0)

comments (0)

Baby names in the community