Meaning of Leroi

Leroi is a French name for boys.
The meaning is `the king`
The name Leroi is most commonly given to Dutch boys. (4 times more often than to American boys.)

The name sounds like:

Laroy, Leroux, LeeroySimilar names are:

Leron, Ceri, Delroi, Deri, Elroi, Feri, Jerri, Gerri, Laron, Lerone, Leo, Leon, Levi, Liron, Lyron, Leeron, Loron, Terri, Troi, ZeroSee also:

Elroy

About my name (0)

comments (0)

Baby names in the community