Meaning of Laron

Laron is an American name for boys.
The name Laron is most commonly given to American boys.

The name sounds like:

Larin, Laren, Leron, Liron, Lyron, LoronSimilar names are:

Aaron, Baron, Caron, Daron, Faron, Garon, Jaron, Lavon, Laroy, Lajon, Lakon, Larson, Labron, Taron

About my name (0)

comments (0)

Baby names in the community