Meaning of Kieron

Kieron is a Hindustani name for boys.
The meaning is `black`
The name Kieron is most commonly given to English and Welsh boys. (37 times more often than to American boys.)

What do they use in other countries?

Kieran (Irish)
Kiernan
Kieren
Ciaran (Irish)The name sounds like:

Kierron, KierenSimilar names are:

Aeron, Biron, Kameron, Kleon, Geron, Jeron, Kaemon, Kamron, Keeton, Kienen, Kienan, Keenon, Keon, Kern, Kevron, Kevon, Kierrin, Kierren, Kiernan, Keiron, Kyron, Kirone, Leron, Liron, Leeron, Miron, Teron, TheronSee also:

Kieran, Kiaran

About my name (0)

comments (0)

Baby names in the community