Meaning of Ezio

Ezio is a Latin name for boys.
The name Ezio is most commonly given to Walloon boys. The chances are 50 times greater that boys are called Ezio there.

The name sounds like:

Acie, Esau, Eusaio, Iziah, Isia, Izzy, Ozzie, Ozzy, Oz, UziahSimilar names are:

Enzio, Efi, Enno, Elie, Eli, Elis, Elia, Eliu, Eliso, Enzo, Eoin, Erie, Eri, Evo, Ezer, Ezri, Ezar, Ezra, Eion

About my name (0)

comments (0)

Baby names in the community