Meaning of Eton

Eton is an English name for boys.
The meaning is `island settlement`
The name Eton is -as far as we know- only given to American boys.

The name sounds like:

Eyton, EtanSimilar names are:

Elton, Egon, Elon, Ekon, Eron, Eston, Evon, Eon, Eion

About my name (0)

comments (0)