Meaning of Elvio

Elvio is a Spanish name for boys.
The meaning is `elf, wise friend`
The name is very rarely given inthe United States.
The name Elvio is most commonly given to Italian boys.

Use for the other sex:

ElviaWhat do they use in other countries?

Elvin (English)
Elwen
Elwyn (English)The name sounds like:

Elvo, Alfio, Alvie, OlivioSimilar names are:

Elvin, Elmo, Clovio, Eladio, Elie, Eli, Eloi, Ellis, Elis, Elia, Eliu, Elliot, Eliot, Eliso, Eligio, Elois, Elvyn, Elven, Elvys, Elviss, Esavio, Evo, Flavio, Elado, Salvio, Silvio, SylvioSee also:

Elvis

About my name (0)

comments (0)