Meaning of Eliu

Eliu is a Hebrew name for boys.
The meaning is `He is my God`
The name Eliu is -as far as we know- only given to American boys.

The name sounds like:

Elie, Eli, EliaSimilar names are:

Elis, Ali, Alia, Elmo, Erlie, Efi, Egil, Elam, Eilif, Elon, Elan, Ely, Eloy, Eloi, Eliam, Elian, Elias, Ellis, Elice, Eelia, Eliot, Elija, Eliso, Elof, Eluf, Elov, Elois, Elvio, Elvo, Emil, Eoin, Erie, Eri, Esau, Ezio, Ilie, Ilia, Lleu

About my name (0)

comments (0)